Displej s HPDL2416 a ovládáním přes WiFi

Pro kolegu jsem vytvořil konstrukci s displeji HPDL2416, celé zapojení je řízeno ESP8266 v provedení D1 mini. Z důvodu nedostatečného počtu IO pinů jsem použil posuvný registr 74HC595.

Pro ovládání přes webové rozhraní je využita jedna stránka, tato je, spolu s fontem pro zobrazení 16-ti segmentové matice, uložena ve flash paměti s použitím LittleFS.

Jako základ konstrukce jsem použit schéma a sketch ze stránek Wayne Jones (WarmCat).

Webové rozhraní si můžete vyzkoušet zde: http://178.77.243.94:8080/


Konstrukce

Zapojení jednoho displeje, každý další displej je zapojen stejně, pouze má vlastní připojení CE1 na vlastní pin Arduina.

Konstrukce na zkušební desce

Ovládání

Ovládání displeje probíhá z webové stránky, její IP vidíte po spuštění displeje na běžícím textu. Po zadání její adresy do prohlížeče se již rovnou tato stránka otevře.

Lze samozřejmě měnit zobrazovaný běžící text, ale taktéž rychlost posuvu. Zadaný text je automaticky konvertován na zobrazitelné znaky a takto konvertovaný text již vidíte v náhledu. Po stisknutí tlačítka odeslat je text odeslán do displeje.

Okno prohlížeče s otevřenou stránku ovládání displeje

Zdrojový kód pro ESP8266 v prostředí Arduino IDE

Níže je přiložen zdrojový kód pro mikroprocesor, obsahuje jednak sketch, ale také ovládací webovou stránku a použitý font pro zobrazení 16-ti segmentových znaků.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELEM LICENCE A JEHO PŘISPĚVATELI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV ÚČEL JSOU POPŘENY. DRŽITEL, ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ŠKOD VZNIKLÝCH NARUŠENÍM DODÁVEK ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE O ZODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z JINÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU, URČITÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NA JAKÉMKOLIV ZPŮSOBU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARE, I V PŘÍPADĚ, ŽE DRŽITEL PRÁV BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Leave a Reply